صدور قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب یک تصمیم قضایی است که به موجب آن تعقیب جزایی متهم به جهتی از جهات قانونی موقوف می‌شود بدون اینکه وارد ماهیت وقوع ... ادامه مطلب